Management sportu

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU

Rostoucí trh specializace management sportu nabízí široký okruh možností poskytovatelům služeb v sektoru sportu a v jeho jednotlivých odvětvích. Inspirací pro tvorbu Programu byly poznatky a informace z univerzit, vysokých škol v tuzemsku i v zahraničí

Studium je určeno především:

 • sportovcům, kteří zvažují ukončení sportovní kariéry a chtějí zůstat profesně v oblasti sportu na úrovni řízení sportovních aktivity, spolupráce v projektu Duální kariéra,
 • podnikatelům v oblasti sportu, kteří si chtějí rozšířit nebo prohloubit vzdělání v oblasti sportovního managementu,
 • zájemcům o podnikání v oblasti sportu, kteří přicházejí z jiných oblastí,
 • zaměstnancům sportovních svazů, klubů a dalších organizací, které pro svoji činnost potřebují hlubší znalosti z oblasti sportovního managementu.

Program je akreditován Českou asociací MBA škol CAMBAS, jejíž je VŠTVS PALESTRA členem. 

Hlavním posláním Asociace je v souladu s jejími stanovami „zajišťovat, udržovat a dále rozvíjet vysokou úroveň studia MBA v České republice“ včetně akreditací studia MBA v České republice. Založení Asociace bylo akceptováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) a bylo uznáno European Foundation of Management Development (EFMD www.efmd.org) se sídlem v Bruselu, jako oficiální akreditační orgán v České republice. Program „Management sportu“ je Českou asociací MBA škol akreditován od roku 2018. Více informací na www.cambas.cz

NOVÝ KURZ SE ZAHÁJENÍM 4. LISTOPADU 2021

Termíny výuky během akademického roku 2021/2022:

 • 4. – 7. 11. 2021
 • 2. – 5. 12. 2021 distančně
 • 6. – 9. 1. 2022 distančně
 • 3. – 6. 3. 2022
 • 31. 3. – 3. 4. 2022 distančně
 • 5. – 8. 5. 2022

Výuka pro akademický rok 2021/2022 je rozdělena na prezenční a distanční (on-line prostřednictvím google classroom a google meet, bez nutnosti osobní účasti). Toto rozdělení platí pro případ, že situace okolo výuky a pandemie nemoci Covid-19 bude již v normálu. Pokud vládní nařízení nepovolí kontaktní výuku, bude probíhat výuka ve stejných termínech online.

CÍLE PROGRAMU

Studijní program „Management sportu“ vhodně doplňuje nabízené bakalářské a magisterský studijní program a rozšiřuje nabídku pro odborníky, kteří se chtějí vzdělávat v oblasti sportovního managementu. Chceme nabídnout svým studentům vzdělání, které jim umožní být připraveni na výkon zodpovědných funkcí ve vedení společností anebo jako členům pracovních týmů, kde budou platnými členy s potřebnými rozhodovacími anebo výzkumnými zkušenostmi a to s důrazem na oblast sportu.

Ambicí tohoto programu je stát se uznávaným vysoce kvalitním, výběrovým programem, poskytujícím jeho absolventům vzdělání ve sportovním managementu na úrovni, která je konkurenceschopná v mezinárodním srovnání, a ve kterém přednášejí přední odborníci pro oblast sportovního managementu jak z oblasti akademické sféry, tak z praxe. 

 

STUDIJNÍ PLÁN

Program je realizován v kombinované formě studia, kde mají studenti k dispozici studijní materiály v elektronické formě (e-learning). 

Výuka v kombinované formě probíhá v 4 semestrech. První tři semestry je výuka plánovaná na 12 výukových dnů, které jsou rozděleny do bloků. Čtvrtý semestr je vyhrazen pro zpracování závěrečné práce a její obhajobu. Výuka probíhá v českém jazyce.

Harmonogram akademického roku 2021/2022 

Harmonogram akademického roku 2020/2021

Předměty jsou rozděleny do osmi základních modulů:

 • Diplomový seminář
 • Ekonomie
 • Management sportovních klubů a svazů
 • Manažerská ekonomika
 • Management sportovních zařízení a jejich provoz
 • Marketing a komunikace
 • Manažerské zručnosti a lidské zdroje
 • Event management a marketing
 • Závěrečná práce

 

Popis jednotlivých modulů naleznete zde.

K závěrečným zkouškám může jít student, který má splněné všechny požadované předměty a získal požadovaný počet kreditů. Termíny závěrečných zkoušek jsou stanoveny v harmonogramu akademického roku.

Závěrečná zkouška probíhá formou obhajoby závěrečné práce a diskusí nad jejím obsahem a tématy řešenými v závěrečné práci. Každá práce je hodnocena vedoucím práce, kterého si student vybírá při zadání práce a oponentem.

Specifikace závěrečné práce:

 • Kvalitativně odpovídá úrovni diplomové práce
 • Zadání téma práce je výstupem předmětu „Diplomový seminář“, který je v 1. semestru
 • Cílem je, aby dílčí (předmětové) práce v průběhu studia směřovaly (byly podkladem nebo i dílčí částí) k celkové závěrečné práci

Věcná osnova projektu závěrečné práce:

 1. Název projektu 
 2. Stanovení cílů
 3. Stanovení dílčích úkolů projektu
 4. Návrh metod použitých v přípravě projektu a jejich charakteristika
 5. Struktura výzkumné části projektu
 6. Časový plán přípravy a realizace projektu
 7. Návrh literárních a informačních zdrojů pro zpracování projektu.

 

VYUČUJÍCÍ V PROGRAMU

Garantem programu je Doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.

a další

 

POPLATKY ZA STUDIUM

Aktuální informace o výši poplatků za studium naleznete na stránce Školné

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Aktuální informace o přijímacím řízení naleznete na stránce Přijímací řízení pro MBA studium

Registration for : Management sportu

[contact-form-7 id="Select"]
Podat přihlášku

Sdílej na: