Vychovatelství

DŮLEŽITÁ INFORMACE KE KURZU VYCHOVATELSTVÍ: výuka kurzu VYCHOVATELSTVÍ se zahájením 27. 3. 2021 bude probíhat distanční formou – přednášky jsou online přes Google Classroom a ZOOM. Informace k výuce kurzu se zahájením 27. 3. 2021 byly rozeslány mailem dne 11. 3. 2021. Pokud by někdo z přihlášených tento email nenašel v doručené poště, podívejte se do složky Spam. V případě nejasností pište na bulirova@palestra.cz.

Vzdělávací program „Vychovatelství“ je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro kombinovanou formu studia. Číslo akreditace vzdělávacího kurzu je: MŠMT- 598/2019-2-188. Podmínkou otevření kurzu je minimálně 10 účastníků.

Toto studium (dříve doplňkové pedagogické studium) umožní absolventům získat pedagogickou kvalifikaci v oblasti vychovatelství (zákon 563/2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů).

Podmínkou pro přijetí do kurzu je středoškolské vzdělání zakončené maturitou (v jakémkoli oboru). Na současné nebo předchozí praxi nezáleží.

 

CÍLE PROGRAMU VYCHOVATELSTVÍ

 • poskytnout zájemcům pedagogickou kvalifikaci;
 • zlepšit jejich možnosti a uplatnění ve stávající praxi;
 • umožnit absolventům využívat ve své práci moderních poznatků ze speciální a sociální
  pedagogiky;
 • připravit kvalifikované odborníky pro oblast vychovatelství.

 

UPLATNĚNÍ V PRAXI

 • vychovatelé v resortu školství (např. školní družiny ZŠ, SOU, SŠ, internátní zařízení, DDM, místa volného času SŠ a VŠ);
 • vychovatelé ve věznicích;
 • vychovatelé v síti institucí náhradní rodinné péče;
 • vychovatelé v zařízeních zdravotní a sociální péče (školy při nemocnicích, charitativní zařízení, ústavy sociální péče, humanitární zařízení pro přistěhovalce, domy seniorů);
 • odborní pracovníci center volného času a mládeže DDM, stanice mladých turistů a techniků;
 • školní družiny, školní kluby, v komunitních centrech při školách, ve společenských organizacích (Brontosaurus, Junák, Skaut, …);
 • pedagogové volného času v letních táborech a rekreačních zařízeních.
 • asistent pedagoga (podle § 20 odst. 1 písm. b), bod 1., nebo písm. d) bod 1, nebo písm. f) bod 1 – zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících)

 

PŘEDMĚTY STUDIJNÍHO PLÁNU

Úvod do studia, Pedagogika, Obecná psychologie, Diplomový seminář, Multimediální seminář, Teorie výchovy, Komunikace a rétorika, Speciální pedagogika I, Vývojová psychologie, Psychologie osobnosti, Sociální psychologie, Pedagogická psychologie, Základy sociální pedagogiky, pedagogika volného času, Metodika zájmových činností, Speciální pedagogika II, Zájmové činnosti v oblasti výtvarné výchovy.

Uvedené předměty student zakončuje dílčí zkouškou, testem či seminární prací.

 

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

Kurz je ukončen obhajobou závěrečné práce a zkouškou před komisí. Po splnění všech předepsaných povinností získává student osvědčení o získání kvalifikace. Obhajoba závěrečné práce a tedy i zakončení kurzu musí proběhnout ve lhůtě nejpozději do 6 měsíců od posledního termínu výuky.

 

TERMÍNY VÝUKY

Rozsah výuky je dán počtem 250 hodin, z toho 102 hodin přímé výuky. Přímá výuka bude realizována v 6-ti studijních soustředěních o víkendech. Pro realizaci distanční části studia bude využíván softwarový program pro realizaci e-learningu. Výuka probíhá v budově VŠTVS PALESTRA, Slovačíkova 400/1, Praha 9 Kbely.

Termíny výuky pro kurz se zahájením 27. 3. 2021:
 • 27. – 28. 3. 2021
 • 17. – 18. 4. 2021
 • 15. – 16. 5. 2021
 • 5. – 6. 6. 2021
 • 11. – 12. 9. 2021
 • 25. – 26. 9. 2021
Jedná se vždy o soboty a neděle, výuka začíná vždy v 9 hodin a končí cca v 16:30 hodin.

Informace k zahájení kurzu i rozvrh výuky obdrží studenti dva týdny před zahájením kurzu. Potvrzení o studiu je vázáno na fyzické nastoupení do konkrétního běhu vzdělávacího programu.

 

POPLATKY ZA STUDIUM

Cena kurzu je stanovena ve výši 18 800 Kč.

V případě, že chcete vystavit fakturu na jiné fakturační údaje (např. údaje zaměstnavatele), nahlaste nám, prosím, požadované fakturační údaje na e-mail eko@palestra.cz.

Storno podmínky:

Na základě závazné přihlášky zasíláme každému uchazeči zálohovou fakturu na celou částku, která je splatná nejpozději 15 dnů před zahájením programu, pokud není domluveno jinak.

Bezplatné storno přijímáme do 14 kalendářních dnů před zahájením kurzu (semináře), za storno do 5 pracovních dnů před zahájením kurzu (semináře) účtujeme stornovací poplatek 25 % z ceny kurzu (semináře). Pozdější storno nemůže být z provozních důvodů přijato, v tomto případě činí storno poplatek 100 % ceny kurzu (semináře).

 

PŘIHLÁŠKA DO KURZU

Přijímací řízení do kurzu se zahájením 27. 3. 2021 bylo ukončeno. Kurz má zcela naplněnou kapacitu a další přihlášky již nepřijímáme.

Přijímací řízení do kurzu se zahájením říjen 2021 bude zahájeno koncem června 2021, kdy bude zde na webu opět aktivní odkaz na přihlášku a také upřesněné termíny výuky.

Kontakt: Mgr. Kamila Bulířová, email: bulirova@palestra.cz, tel. 212 277 715.

 

Sdílej na: