Katedra pedagogiky a psychologie

Katedra zajišťuje výuku pedagogických a psychologických disciplín, výuku komunikace a rétoriky, koučinku a odborných praxí.
V rámci pedagogických disciplín se studenti seznámí s obecnou a speciální pedagogikou, didaktikou TV, v rámci psychologických disciplín získávají znalosti z oblasti obecné psychologie, psychologie sportu, vývojové psychologie, psychologie osobnosti, sociální a pedagogické psychologie.

Obsahy předmětů jsou propojeny s praxí tak, aby maximálně přispěly k profilaci absolventů studující obory Sportovní a kondiční specialista a Sportovní a volnočasový pedagog.

ZASTOUPENÍ PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÝCH PŘEDMĚTŮ VE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

Kondiční a sportovní specialista
Součástí Státní závěrečné zkoušky je zkouška z Psychologie sportu, Didaktiky tělesné výchovy a sportu, Aplikace teoretických poznatků ve Sportovní praxi.

Sportovní a volnočasový pedagog
Součástí Státní závěrečné zkoušky je Vývojová a sociální psychologie, Pedagogika, Speciální pedagogika a Teorie a praxe vybrané zájmové činnosti.

Výživové poradenství a sportovní diagnostika
Součástí Státní závěrečné zkoušky, zajišťovanou katedrou pedagogiky a psychologie, jsou Základy pedagogiky a psychologie.

Wellness specialista
Součástí Státní závěrečné zkoušky, zajišťovanou katedrou pedagogiky a psychologie, je Psychologie zdraví.

VEDOUCÍ KATEDRY

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D., stackeova@volny.cz

TAJEMNÍK KATEDRY

Mgr. Barbora Přibylová, pribylova@palestra.cz

ČLENOVÉ KATEDRY

Mgr. Monika Donevová

Mgr. Radka Evjáková

PaedDr. Marie Hanzová, CSc.

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

PhDr. Zuzana Kornatovská, DiS. Ph.D.

doc. PaedDr. Lenka Hrušková, Ph.D.

PhDr. Jana Skarlantová

PhDr. Miloslav Průka, Ph.D.

Mgr. Ivana Šircová, Ph.D. 

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.