O Palestře

Akreditovaná Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o. je soukromou neuniverzitní vysokou školou, která rozšiřuje nabídku vzdělávacích příležitostí na úrovni bakalářských a magisterských studií se zaměřením na oblast tělesné výchovy a sportu a volného času. Navazuje na zkušenosti získané v průběhu devítileté existence VOŠ s obdobným zaměřením.

Studijní program

Předkládaný studijní program je srovnatelný se systémem vysokoškolského vzdělávání v zahraničí. Je realizován v kreditní formě, která je kompatibilní s European credit transfer systémem.

VYBAVENÍ ŠKOLY

Ve škole je vybudován centrální informační systém a je zajištěno připojení k Internetu, které je k dispozici pro všechny studenty.

Knihovní fond obsahuje cca 4 500 titulů základní odborné literatury zaměřené na oblast tělovýchovnou a sportovní, biomedicínskou, manažersko-ekonomickou, psychologickou, pedagogickou, sociologickou a esteticko výchovnou. Knihovna vedle půjčování studijní literatury nabízí servisní služby: zajišťování rešerší z databází, půjčování výukových videokazet, CD a programů na PC.

Učebny, kde probíhá teoretická výuka, jsou kompletně vybaveny audiovizuální technikou.Odborné učebny jsou vybaveny zařízením, které odpovídá specifice daného předmětu. Pro studenty školy je k dispozici školní fitcentrum.

Co o nás řekli naši studenti

Ondřej Synek, veslař
Ze začátku jsem se trošku bál, protože jsem nebyl ve škole deset let od maturity. Nakonec byli všichni kamarádský a vytvořili jsme si velkou partu.

Studium na Palestře si docela užívám a není tak stresující, jak jsem očekával na začátku. Můžu říct, že mě to baví, ale taky se už těším, až budu mít po státnicích a doštudováno.

Co je Palestra

Inspirací pro pojmenování nově budované vzdělávací instituce byl pro nás název pocházející z antického řecka Palaistra. Palaistra (Palestra), stejně jako gymnasión (gymnázium), byla sportovní a vzdělávací zařízení, která hrála významnou úlohu v celoživotním vzdělávání řeckých občanů. Mladí lidé se zde učili umění, filozofii i hudbě a současně cvičili svá těla ve snaze dosáhnout kalokagahtie – řeckého ideálu harmonie těla a ducha.

Zatímco gymnázium sloužilo k tréninku atletických disciplín jako je hod oštěpem, hod diskem či běh, byla Palestra (řecky Palaistra) určena pro výcvik v boxu, zápase a ve skocích. Měla čtvercový půdorys a skládala se z nekrytého dvora obklopeného dórskými sloupcovými síněmi, vhodnými pro cvičení v deštivém počasí. Za síněmi se nacházely různé místnosti např. ephibion – určený pro lekce v gymnastice či elaiotbesion – určený pro natírání zápasníků olejem. Nacházely se zde i odpočinkové prostory využívané k projevům a diskusím filozofů a řečníků.

Historie Palestry

1990

Historie současného vzdělávacího zařízení s názvem Palestra začíná v roce 1990, kdy vzniklo vzdělávací středisko, které zajišťovalo rekvalifikační kurzy v oblasti tělesné výchovy a sportu.

1992

Na základě získaných zkušeností a zvyšujícího se zájmu o studium v této oblasti byl zpracován projekt jednoletého a později dvouletého pomaturitního kvalifikačního studia. Projekt byl akreditován 30. 6. 1992 a výuka začala v jednoletém studiu 1. 9. 1992

1993

1. 9. 1993 začala výuka ve dlouletém studiu.

1995

V roce 1995 jsme předložili k akreditaci projekt Vyšší odborné školy. Mezi nově akreditovanými VOŠ jsme byli jedinou se sportovním zaměřením.

1996

Po schválení projektu 1. 1. 1996 byla Akademie tělesné výchovy a sportu Palestra, vyšší odborná škola s.r.o. s tříletým oborem „Manager sportu“ zařazena do sítě škol . Výuka byla zahájena 1. 9. 1996.

1999

1. září 1999 začala výuka i ve čtyřletém dálkovém studium.

2000

K rozšíření nabídky studijních oborů došlo v roce 2000, kdy byl akreditován studijní obor Pedagogika volného času pro denní i dálkové studium .

V roce 2000 bylo také zahájeno zpracování projektu vysokoškolského bakalářského studia.

2001

Výuka oboru Pedagogika volného času v denním i dálkovém
studiu začala 1. září 2001.

2002

V roce 2002 byl předložen projekt vysokoškolského
bakalářského studia akreditační komisi.

2003

Akreditaci a státní souhlas pro vysokoškolské bakalářské studium programu Tělesná výchova a sport se studijními
obory Sportovní a kondiční specialista a Sportovní a volnočasový pedagog v prezenční formě získal tento projekt v
roce 2003 pod č.j 33103/2003-30 ze dne 19. 12. 2003.

2004

Výuka bakalářského studia byla zahájena 4. 10. 2004.

2006

10. 10. 2006 získala škola pod č.j. 22584 -30/1 akreditaci pro kombinovanou formu studia.

2007

V roce 2007 byly studijní obory Kondiční a sportovní specialista a Sportovní a volnočasový pedagog, jak v prezenční, tak i kombinované formě studia, úspěšně reakreditovány.

2009

V roce 2009 se podařilo otevřít nové Diagnostické centrum Palestra.

Od roku 2009 jsou na škole pravidelně pořádány mezinárodní vědecké konference tématicky věnované problematice Wellness.

2010

V roce 2010 byla prodloužena platnost akreditace bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport se studijním oborem Sportovní a kondiční specialista a Sportovní a volnočasový pedagog do 1. srpna 2017. V rámci studijního oboru Sportovní a kondiční specialista byla akreditována specializace Wellness.

Od února 2010 je možné v rámci diagnostického centra provádět i zátěžové EKG.

2013

V roce 2013 škola získala akreditaci navazujícího magisterského studia oboru Wellness specialista.

Od roku 2013 se zde organizují také mezinárodní konference týkající se oblasti Zážitkové pedagogiky a Studentské konference. Výstupy z vědeckých mezinárodních konferencí jsou recenzované sborníky, případně recenzované kolektivní monografie.

2014

V roce 2014 obdržela škola akreditaci bakalářského studia oboru Výživové poradenství a sportovní diagnostika v obou formách studia, téhož roku byl obor otevřen pro zájemce a zahájena výuka. Současně získala škola status výzkumné organizace.

Vedení školy

Odborný profil – Milada Krejčí
prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

Odborný profil – Milada Krejčí

Odborný profil – Tomáš Mirovský
Mgr. Tomáš Mirovský, DiS., MBA

Odborný profil – Tomáš Mirovský

Odborný profil – Eva Nechlebová
Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

Odborný profil – Eva Nechlebová

Úspěšně realizované grantové projekty

  • Vytvoření a pilotní ověření systému školení v obecných a odborných kompetencích dobrovolníků při akcích pro veřejnost (2. 7. 2012 – 30. 10. 2013)
  • Inovace studijního programu Sportovní a kondiční specialista (1. 3. 2011 – 31. 3. 2013)
  • Inovace studijního programu Sportovní a volnočasový pedagog (1. 3. 2012 – 28. 2. 2014)
  • Projekt vzdělávání pracovníků cestovního ruchu v oblasti wellness (1. 1. 2006 – 31. 12. 2007)
  • Projekt rozvoje dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky v oblasti volnočasových aktivit (1. 1. 2006 – 31. 12. 2007)
  • Program celoživotního vzdělávání pro zaměstnance Vězeňské služby ČR (27. 6. 2006 – 26. 6. 2008)
  • Výzkumný projekt – Evaluace veřejného využívání školních sportovních areálů (listopad 2011 – červenec 2012)
  • EOTEC Program VIPER „Volunteers in Play – Employment Routes. UJK2 LLP-Leo-Gru-SV (EOTEC) Řešitel Gloucestershir University (GB) Partnerství s FTK UP Olomouc – Externí evaluace VŠTVS PALESTRA (2014 – 2015)