Přijímací řízení - MBA studium

Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022 je otevřené do 30. 9. 2021.

Pro přijetí do programu nejsou vypsány přijímací zkoušky.

Pro akademický rok 2021/2022 je otevřena pouze kombinovaná forma studia.

Absolventi VŠTVS PALESTRA mají zjednodušený proces podání přihlášky i studia. Před podáním přihlášky kontaktujte prosím přímo studijní oddělení.

Přihláška ke studiu se podává pouze elektronicky. Přihlášku naleznete zde.

 

PODKLADY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

V rámci přijímacího řízení je nutné doložit níže uvedené podklady:

  • úředně ověřenou kopii diplomu posledního ukončeného vysokoškolského vzdělání (min. diplom Bc.). Výjimku může při prokázání zkušeností povolit jednatel společnosti. Absolventi VŠTVS Palestra diplom nedodávají
  • doložení profesního životopisu
  • čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti – formulář
  • čestné prohlášení pro absolventy VŠTVS PALESTRAformulář

Podklady je třeba obratem zaslat poštou na adresu VŠTVS PALESTRA, spol. s r.o., Slovačíkova 400/1, Praha 9 – Kbely či je osobně doručit na studijní oddělení.

 

POPLATEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Spolu s přihláškou je nutné uhradit poplatek 1 000 Kč. Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je předepsaná částka zaevidována v informačním systému Moggis, který je hlavním komunikačním nástrojem mezi studentem a VŠTVS Palestra.  

Platební údaje k uhrazení poplatku přijímacího řízení:

Banka: Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 4
Číslo účtu: 3 309 309 309/0800
Variabilní symbol:         Identifikační číslo (ID)
z informačního systému Moggis, které Vám bude přiděleno
na základě podané elektronické přihlášky ke studiu
Majitel účtu:  Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA spol. s r. o., Slovačíkova 400/1, 197 00  Praha 9
IBAN: CZ62 0800 0000 0033 0930 9309
SWIFT kód (BIC): GIBACZPX

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Každému uchazeči bude zasláno rozhodnutí o přijetí nejpozději do 30 dnů od uhrazení poplatku prostřednictvím informačního systému Moggis v záložce Osobní složka – dokumenty.

Do informačního systému Moggis se můžete přihlásit následujícím způsobem:

  • uživatelské jméno – ID (devítimístné číslo přidělené systémem po podání přihlášky) 
  • heslo – rodné číslo včetně lomítka.

Uchazeč, který byl přijat ke studiu, obdrží s rozhodnutím o přijetí návrh smlouvy o studiu na VŠTVS a informaci o termínu podepsání smlouvy a termínu zápisu do studia.

Kontakty

INFORMACE O PROGRAMU

Mgr. Tomáš Mirovský, DiS. MBA, mirovsky@palestra.cz

 

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Eva Kaiserová, DiS.: kaiserova@palestra.cz, 212 277 726, 731 411 370