Management vědy a výzkumu na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu Palestra

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra uskutečňuje relevantní výzkumnou, vědeckou a tvůrčí činnost v souladu s cíli a opatřeními „Akčního plánu mezinárodní spolupráce ČR ve výzkumu a vývoji a internacionalizace prostředí výzkumu a vývoje v ČR, a dále ve smyslu opatření „Akčního plánu rozvoje lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace a genderové rovnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích v ČR. Realizovaná výzkumná, vědecká a tvůrčí činnost odpovídá oblastem vzdělávání, v rámci kterých jsou uskutečňovány studijní programy na vysoké škole. Oblasti vědy a výzkumu je kontinuálně věnována vysoká pozornost a podpora. Vědecko-výzkumné a tvůrčí aktivity jsou koordinovány a organizovány Oddělením vědy a výzkumu, které řídí prorektorka pro vědu a výzkum prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. Toto oddělení kooperuje při zpracovávání projektů mezinárodních, národních i regionálních programů, eviduje vědeckovýzkumné a tvůrčí aktivity akademických pracovníků vysoké školy v informačním systému, shromažďuje informace o vědeckých konferencích a odborných seminářích v České republice a v zahraničí, a dále spravuje evaluační portál pro hodnocení výsledků vědy a výzkumu vysoké školy. Hodnocení výstupů vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti je prováděno v rámci vnitřní evaluace podle Metodiky 2017+ s ohledem na profily studijních programů a zejména na mezinárodní dosah.

Oddělení vědy a výzkumu se podílí také na zabezpečení kvalifikačního růstu akademických pracovníků a na efektivním přenášení výsledků výzkumu do vzdělávání a dalšího rozvoje vědy na principu otevřené dostupnosti k výsledkům vědeckého bádání ve smyslu „Open Access“. Významnou roli v managementu vědy a výzkumu nabývá akademická rada v koordinaci evaluačních kritérií a koncepčního směřování v oblasti výzkumu a vývoje, čímž je zvyšována kvalita vědecké práce a její konkurenceschopnost.

Na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu působí „Society for Research in Wellness“, která zde byla založena jako otevřená platforma pro vědeckou a výzkumnou spolupráci, podporující kvalitní výzkum a šířící nové vědecké poznatky z oboru wellness obecně. Speciálně pak napomáhá zviditelnit vědecké bádání se zaměřením na wellness a zdraví sociálně slabých občanů, seniorů a občanů s postižením. „Society for Research in Wellness“ dále podporuje a chrání vydávání vědeckého časopisu „Acta Salus Vitae“ (ISSN 1805-8787), kdy dbá na to, aby zveřejněné příspěvky byly založeny na výzkumu v duchu etických zásad zkoumání a v souladu s ochranou životního prostředí.

Zaměření vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti vychází také z podnětů institucí, s kterými škola spolupracuje jako s klinickými pracovišti a při zajišťování odborné praxe studentů. Do takto pojaté činnosti jsou zapojováni kromě akademických pracovníků také studenti v rámci zpracovávání semestrálních, bakalářských a magisterských prací. Hodnocení výstupů je prováděno v rámci vnitřní evaluace vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti dle Metodiky 2017+ s ohledem na profily studijních programů a zejména na mezinárodní dosah.

Rozvoj vědecko-výzkumné spolupráce

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA si klade za cíl v dlouhodobé perspektivě rozvoje vědy a výzkumu do roku 2030 rozvíjet nadále efektivní spolupráci s předními vědci a uznávanými odborníky ve svém oboru v národním i mezinárodním kontextu. S těmito pak řešit výzkumné záměry vycházející z aktuálních potřeb společnosti v oblasti zvyšování kvality života a podpory zdraví. Významnou součástí strategického plánu je přitom také začleňování talentovaných studentů do výzkumné a vědecké práce, a tím dosahování vysokého stupně vědecké komunikace s mladými nadějnými specialisty v oborech wellness, kondice, výživy a sportovní diagnostiky.

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA je v rámci strategického plánu rozvoje vědy a výzkumu s horizontem 2020 a výhledem do roku 2030 otevřena nabídkám a výzvám vědecké bilaterální spolupráce v rámci Wellness, Zdraví, Kvality života v soukromé i veřejné sféře. Základem nabídky ze soukromé sféry je popis výzkumného projektu a návrh smlouvy o spolupráci s danou firmou za podmínek stanovených zákonem a vědeckou etikou.

Evaluace rozvoje vědy a výzkumu

Hlavní indikátory hodnocení rozvoje vědy a výzkumu jsou následující:

 • Institucionální management vědy a výzkumu, rozvoj potenciálu, výzkumná kapacita

Podpora získávání vědeckých hodností akademických pracovníků VŠTVS PALESTRA. Perioda postdoktorandská. Zapojení talentovaných studentů. Spolupráce s významnými experty. Laboratorní a experimentální zázemí.

 • Uznání v národním a mezinárodním vědecko-výzkumném prostředí

Mezinárodní a národní spolupráce a partnerství. Uznání jednotlivců i pracovišť vysoké školy mezinárodní i národní komunitou. Společné publikace.

 • Výzkumná výkonnost

Vědecké výstupy (typ, počet, trendy). Bibliometrie, citační analýza. Výchova PhD. Rozvoj komunikačních dovedností v cizím jazyce ve vědě u studentů, učitelů. Výzkumné stáže studentů a akademických pracovníků. Propojení vědy a výzkumu s pedagogickou činností. Podpora „sítě“ výzkumných jednotek na pracovištích vysoké školy. Transfer vědecko-výzkumných poznatků v rámci publikační činnosti, pedagogické činnosti a pořádání konferencí.

 • Excellence ve výzkumu

Peer-recenze vybraných výstupů. Prestižní mezinárodní spolupráce. Plánovaný strategický záměr je vyjádřitelný bibliometrií, tj. v kvalitě publikačních výstupů. Plán je zaměřen na kontinuální zvyšování kvality vědeckých časopisů vysoké školy, na kvalitní vědecké publikační výstupy akademických pracovníků ve vědeckých časopisech v databázích Web of Science, Scopus, Erih, aj. Pouze takto orientovaná strategie ve vědě a výzkumu otevírá vysoké škole možnosti k externímu financování vědy a výzkumu, k účasti v projektech národních i mezinárodních, v neposlední řadě k získání významných ocenění. Kvalita časopisů, ve kterých naši specialisté publikují je pro nás důležitější než pouhý počet publikací. V tomto ohledu, každý akademický pracovník má možnost rozvinout své vlastní standardy.

 • Sociální relevance výstupů vědy a výzkumu

Sociální relevance výstupů vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti významně navazuje na výukové programy, v rámci kterých vysoká škola poskytuje pregraduální vzdělávání. Hlavní vzdělávací vizí je vzdělávání odborníků, kteří poskytují služby nebo jsou manažery v oblastech podpory zdraví v kontextu volného času a organizování aktivit tělesné výchovy a sportu s cílem co nejširší diseminace zásad a principů zdravého životního stylu, utváření podmínek a prostředí pro jejich realizaci.   Zaměřujeme se tedy na výzkum jevů, které v cestě jedince ke kvalitnímu životu hrají významnou roli. Kvalita života je výsledkem komplexního působení mnoha faktorů, které člověka neustále ovlivňují. Dle WHO wellness vyjadřuje optimální zdravotní stav jednotlivců a skupin, přičemž existují dvě klíčové determinanty cílů – jednak realizace plného potenciálu jedince v rovině fyzické, psychické, sociální, ekonomické a mravní, a jednak plnění role v rodině, komunitě, na pracovišti a ve společnosti ve smyslu humánním. Jedná se tedy o stav harmonie, souladu, rovnováhy, uspokojení a je zřejmé, že tato harmonie je výsledkem individuálního a v čase proměnného nastavení. Právě hledání nových cest k nastavení osobní životní harmonie je hlavní výzkumnou vizí Vysoké školy tělesné výchovy a sportu Palestra. Pomocí moderních postupů se akademičtí pracovníci a studenti systematicky věnují základním pilířům výzkumu, které jsou propojeny s akreditovanými pregraduálními studijními programy.  Jedná se o výzkum rovnováhy v širším slova smyslu, výživy, fyzické i duševní zdatnosti a výkonnosti, kultivace a rozvoje sportovního prostředí.

 • Rozvoj internacionalizace v oblasti vědy a výzkumu

Strategickým cílem je podporování profesního růstu akademických pracovníků a studentů vysoké školy, a to zejména prostřednictvím mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu, aktivní organizací výzkumných mobilit a mezinárodních konferencí tak, aby byla zajištěna kontinuita odbornosti jednotlivých pracovišť na vysoké úrovni. Fungující rozvinutá spolupráce na bázi bilaterálních smluv o vědecko-výzkumné spolupráci je realizována s vysokými školami a univerzitami v Japonsku, Kanadě, Indii, Německu, Nizozemí, Polsku, Rusku a Slovensku. Naším záměrem je vědecko-výzkumnou spolupráci efektivně rozšiřovat i do dalších zemí, zejména do USA a Velké Británie.

Priority vědy a výzkumu

 • Podávat koncepční návrhy nových výzkumných projektů národních i mezinárodních v oblasti základního i aplikovaného výzkumu, financovaných z veřejných zdrojů a z interních zdrojů vysoké školy.
 • Klást důraz na udržení a zlepšení kvality realizace a koordinace již přijatých výzkumných projektů, financovaných z veřejných zdrojů i z interních zdrojů – viz přehled těchto projektů na webových stránkách VŠ v oddílu Vědecká a tvůrčí činnost.
 • Podporovat akademické pracovníky v odborném vědeckém rozvoji. Na VŠ jsou akademickým pracovníkům zaručeny akademické svobody a akademická práva jako je svoboda vědecké a výzkumné tvorby a zveřejňování jejích výsledků, a dále svoboda výuky spočívající především v její otevřenosti různým vědeckým názorům, vědeckým a výzkumným metodám.
 • Pokračovat v prohlubování vědecko-výzkumné spolupráce se stávajícími smluvními zahraničními institucemi (v Indii, Japonsku, Kanadě, Německu, Polsku, Rusku, Slovensku, aj.) a s výzkumnými organizacemi v ČR. Při vědecko-výzkumné spolupráci vycházet z aktuálních národních a globálních odborných témat, dodržovat etické základy výzkumu a přispívat k otevřenému přístupu k získaným vědeckým poznatkům typu Open Acces.
 • Navázat novou vědecko-výzkumnou spolupráci s institucemi v USA a Velké Británii.
 • Provádět vnitřní evaluaci vědecko-výzkumné činnosti podle platné metodiky hodnocení vědecké a tvůrčí činnosti vysokých škol v ČR.
 • Aktivně zapojovat studenty do vědecko-výzkumné práce v rámci výzkumných projektů, konferencí, výzkumných stáží a publikačních výstupů. Talentované studenty zapojit aktivně do podávání a realizaci výzkumných projektů v rámci studentské grantové soutěže pro rok 2021.
 • Podporovat vědecké a výzkumné stáže akademických pracovníků typu In/Out, zejména ve spolupráci se smluvními zahraničními partnery VŠ v oblasti VaVaI.
 • Pořádat odborné semináře, workshopy, konference s účastí významných vědců a odborníků. Spolupráci s významnými vědci a odborníky rozvíjet v rámci editorské, publikační a recenzní činnosti vědeckých časopisů vydávaných na VŠ.
 • Zvyšovat kvalitu prezentace vědeckých a výzkumných výsledků (podpora pro publikování v časopisech registrovaných v databázích WOS, SCOPUS, aj., vydávání odborných monografií ve spolupráci s edičním střediskem VŠ a významnými nakladateli v ČR a v zahraničí, vydávání vědeckých časopisů).